Asukastyytyväisyys

Tupahoivan asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto

”Tupahoivaan haluaisin itsekin sitten kun aika koittaa. Upea paikka ja erityisesti lämpöiset kiitokset mahtaville hoitajille!”

Kyselyn yhteenveto

Voit katsoa vastaus vastaukselta, sekä prosentuaaliset vastaukset tästä linkistä

16 asukkaan hoivakodin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin haastattelemalla omaisten ja läheisten näkemyksiä kotimme hoivan laadusta. Vastauksia saimme 22 kappaletta, mikä on hyvä saavutus. Useamman asukkaan kohdalla vastauksia tuli enemmän, kuin yhdeltä henkilöltä.

Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä ja oletuksena olikin, että jotain parannettavaa jää ensi kerralle. Kyselyä laadittaessa emme huomanneet antaa vastausvaihtoehdoksi myös ”En osaa sanoa” -vastausta. Tämän vuoksi osa vastaajista ilmoitti vastanneensa ”Eri mieltä” tai ”Täysin eri mieltä” sellaisen kysymyksen kohdalla, mihin hän ei osannut vastata. Tämä osaltaan hieman vääristää osaa tuloksista, eli sellaisia kysymyksiä joihin on omaisena välillä vaikea vastata.

Kokonaisuudessaan tulokset ovat upeaa luettavaa ja täytyykin todeta, että asiakstyytyväisyys on Tupahoivassa erittäin korkea. Kyselyn tarkoituksena olikin, että kehitettäviä kohteita ilmenee ja selkeästi muutamia kehittämiskohteita on havaittavissa. Nähin alamme kiinnittämään heti analyysin jälkeen huomiota.

Kehittämiskohteita eriteltäessä huomio kiinnittyy lähinnä kommunikointiin lääkärin, sairaanhoitajan ja omaisten välillä. Tässä kysymyksessä silti yli 81% vastaajista kokee Tupahoivan lääkäripalvelujen olevan asianmukaiset ja kokee omaisensa saavan tarpeensa mukaista hoitoa lääkäripalveluissa.

Kokonaisuutena vastaajat kokivat erityisesti Tupahoivan henkilökunnan, tilojen viihtyisyyden, mielipiteidensä kuulemisen omaisensa hoidossa, henkilökunnan informoinnin, henkilökunnan tavoitettavuuden sekä tunteen olevansa aina tervetulleita Tupahoivaan ja kokivat että henkilökunnalla on aina aikaa keskustella heidän kanssaan yksimielisesti kiitettäväksi.

Myös hoitajien ammattitaito, yksilön arvostus, turvallinen asuminen, oma rauha, seuran saaminen, hygieniasta huolehtiminen, fyysinen ja psyykkinen terveys, palveluiden hinta-laatusuhde, toimitilat, ilmapiiri, kodikkuus, tilojen esteettömyys, henkilökohtaisten kiinnostusten kohteiden huomioiminen, asukkaiden riittävä toiminnan määrä, ulkoilu, omatoimisuuden tukeminen, vuorovaikutus, yhteydenpidon tukeminen, apuvälineiden käyttö, ruoka ja ruoan monipuolisuus olivat erityisen hyvin arvosteltuja kohteita.

Ensi vuonna kyselyä toteutettaessa annamme vaihtoehdon ”en osaa sanoa”, jotta nämä vastaukset eivät näkyisi ”eri mieltä” vastauksina. Tämän vuoden kyselyssä on nähtävissä muutama ”eri mieltä” oleva vastaus, jotka on meille palautteen yhteydessä kerrottu olevan paremminkin ”en osaa sanoa” -vastauksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tupahoivan asukkaat ja omaiset ovat erittäin tyytyäisiä saamaansa palveluun ja henkilökunnan arvostus asukkaita kohtaan on koettu 100% vastauksista erittäin hyväksi.